Winkelwagen

?

Bestellen / offerte aanvragen

Winkelwagen is nog leeg

Algemene Voorwaarden

ALGEMENE VOORWAARDEN EN BETALINGSCONDITIES   

Schoot verhuur & events b.v.  
Wiekenweg 41  
3815 KL Amersfoort  
KvK: 68402716 

Telefoon: 033-432 4007  
E-mail: info@schootverhuur.nl  
Website: www.schootverhuur.nl  
 
ALGEMEEN   
Deze algemene voorwaarden hebben betrekking op de verhuur en verkoop van food en nonfoodartikelen van de in de overeenkomst genoemde goederen welke is gesloten tussen Schoot verhuur & events b.v. te Amersfoort en de daarin genoemde huurder.   
Alle offertes zijn geheel vrijblijvend en kunnen zonder opgave van reden door Schoot verhuur & events b.v. te allen tijde worden ingetrokken. Schoot verhuur & events b.v. is niet gebonden aan bestellingen, welke niet door ons schriftelijk zijn bevestigd. Bij de uitvoering van opdrachten behouden wij ons geringe afwijkingen voor.  

VASTSTELLING HUURPRIJS   
Alle huurprijzen van goederen worden berekend als zijnde per stuk of per eenheid gehuurd goed en gelden voor de periode, die tevoren tussen partijen is afgesproken. Voor verlenging van de huur of bij huur gedurende een ongebruikelijke periode worden prijsopgaven op aanvraag verstrekt. Alle door verhuurder bezorgde goederen worden in principe op de begane grond over de eerste drempel afgeleverd en daar ook weer opgehaald, tenzij partijen (additioneel) intern transport zijn overeengekomen.    
Onder begane grond dient te worden verstaan een plaats welke met onze bedrijfswagens direct bereikbaar is, dan wel een laad- en/of lospunt hetwelk, gelegen op maximaal 10 meter afstand, over een vlakke vloer met rollend materieel toegankelijk is. Voor bezorging en/of retourhalen rekenen wij vooraf geoffreerde tarieven. 
Wanneer er alsnog sprake is van wachttijd, intern transport, niet gereedstaan van goederen of ander oponthoud wordt € 10,- per 15 minuten per medewerker aan huurder doorbelast. Indien genoemde werkzaamheden op verzoek van huurder buiten de normale werktijden worden uitgevoerd, volgt een toeslag.   
Indien door nalatigheid van huurder onnodige kilometers worden gereden door verhuurder (niemand op locatie, onjuist adres), komen alle extra kosten -zijnde het dan geldende uurtarief en kilometerprijs- geheel voor rekening van huurder.    
Eventuele gemaakte parkeerkosten worden aan de huurder doorbelast. 

ANNULERING   
Mocht door huurder de geplaatste order worden geannuleerd dan worden door verhuurder annuleringskosten aan de huurder in rekening gebracht.
Bij annulering van de bestelde goederen -voorafgaand aan de afgesproken dag van levering- worden door verhuurder aan de huurder de volgende percentages van te totale order in rekening gebracht:   
6,5,4 dagen voor levering: 25%
3,2,1 dagen voor levering: 50%  
Op de dag van levering: 75%  
Reeds geladen of geleverd: 100%   

TER BESCHIKKING STELLEN VAN DE GOEDEREN EN AANSPRAKELIJKHEID   
Op het overeengekomen tijdstip worden de goederen ter beschikking gesteld van huurder.  
Huurder blijft tijdens de huurperiode volledig aansprakelijk voor verlies, beschadiging, breuk en elke kwaliteitsvermindering van de goederen, door welke oorzaak dan ook tot stand gekomen. In al deze gevallen is uiteraard de huurprijs verschuldigd en tevens wordt de vervangingswaarde aan huurder in rekening gebracht. Dit wordt na aankomst in het magazijn van verhuurder door telling vastgesteld. Deze telling is voor beide partijen bindend, tenzij huurder aan kan tonen, dat verhuurder of diens personeel opzettelijk een onjuiste voorstelling van zaken heeft gegeven.    
Verhuurder is niet aansprakelijk en is niet tot nakoming van het contract en/of schadevergoeding jegens huurder gehouden, indien de goederen door overmacht niet of niet op de afgesproken tijd ter beschikking gesteld kunnen worden. Voorbeelden: bij in gebreke blijven door toeleveranciers, door een handeling of nalatigheid van de vorige huurder(s), bij afwezigheid van huurder/gemachtigde op afgesproken locatie, filevorming, bedrijfsstoringen, transportproblemen, brand, ziekteverzuim, staking,  
overheidsmaatregelen etc. Overschrijding van de levertijd kan echter nimmer – ook niet na ingebrekestelling – aanspraak geven op welke schadeloosstelling dan ook.   
 
RETOURNEREN GEHUURDE GOEDEREN 
Indien geretourneerde goederen niet schoon zijn, dienen in elk geval de eerste resten van servies en bestek verwijderd en op soort gerangschikt te worden. Glazen en koppen moeten ondersteboven in de juiste vaatwaskorven worden geplaatst.   
Op de retourdatum dienen de goederen -zoals door verhuurder eerder aangeleverd- op de begane grond (tenzij anders overeengekomen) in de daarvoor bestemde transportmaterialen op het afgesproken tijdstip gereed te staan dan wel weer door de huurder geretourneerd te worden in ons magazijn te Amersfoort. Indien huurder op de retourdatum daarbij in gebreke blijft, wordt vanaf dat tijdstip extra laadtijd en/of additionele huur(dagen) in rekening gebracht.   
De huur wordt berekend o.b.v. de nieuwe huurprijs per dag voor vergelijkbare goederen. Bij het vervoer van de goederen door huurder zelf of door derden, die al dan niet van hem daartoe opdracht gekregen hebben, is het risico van het tenietgaan der goederen en/of de kwaliteitsvermindering van het gehuurde, door welke oorzaak dan ook tot stand gekomen, geheel voor rekening van huurder.   
RECLAMES   
Huurder dient de goederen tijdens of onmiddellijk na de in ontvangstneming ervan te controleren. Klachten van de huurder moeten i.v.m. het verval van het recht om te reclameren op de bezorgdag van verhuurder terstond worden medegedeeld. Vanaf het moment van gebruik van de goederen verliest huurder te allen tijde het recht tot reclameren.   
AANSPRAKELIJKHEID JEGENS DERDEN   
Verhuurder is tevens niet aansprakelijk voor schade welke is ontstaan bij (additioneel) intern transport alsmede welke door derden aan hun persoon en/of bezittingen wordt toegebracht. Indien huurder tijdens het laden en/of lossen in onze vestiging(en) gebruik maakt van werknemers welke in dienst zijn van Schoot verhuur & events b.v. worden dezen geacht op dat moment hun diensten te verrichten in ondergeschiktheid aan en onder verantwoordelijkheid van huurder.   
Vanaf het moment, dat huurder de goederen ter beschikking worden gesteld tot het tijdstip waarop de goederen weer in het bezit van de verhuurder zijn gekomen, draagt huurder het contractuele en wettelijke risico van de zgn. producten- en dienstenaansprakelijkheid. Gedurende voornoemde periode vrijwaart huurder derhalve verhuurder van alle aanspraken, die derden in verband met de gehuurde goederen jegens verhuurder mochten doen gelden.    
BETALINGSCONDITIES   
Voor het plaatsen van een bestelling wordt in bepaalde gevallen door verhuurder vooraf een borg aan huurder in rekening gebracht. De hoogte van deze borg wordt per geval apart vastgesteld en dient per pin of per bank vooraf te worden voldaan. Terugbetaling van de borg zal op een door huurder aangegeven bankrekening worden voldaan. De kosten welke worden veroorzaakt door het ontbreken van bepaalde gehuurde goederen, afwas- cq. schoonmaakkosten alsmede kosten veroorzaakt door (water)schade, worden bij het retourneren van de goederen a) aan huurder in rekening gebracht en/of b) verrekend met de borgsom, tenzij anders met verhuurder is overeengekomen.  
Verhuurder bepaald de geldende betalingsconditie welke is vermeld in de ontvangen offerte en orderbevestiging. Er zijn de volgende geldende betalingscondities: 
 
Per pin: Betaling van het volledige orderbedrag dient bij levering of afhalen van de gehuurde goederen te geschieden per pin. Per bank vooruit: Betaling van het volledige orderbedrag dient vooraf per bankoverschrijving aan huurder te worden voldaan. Het bedrag dient op de dag voorafgaand aan leveren of afhalen op onze rekening te zijn bijgeschreven. Op rekening: Betaling door huurder zal achteraf per bankoverschrijving worden voldaan. Voor bestellingen op rekening geldt een betalingstermijn van 14 (veertien) dagen na factuurdatum. Na overschrijding van de 14 dagen-termijn is verhuurder gerechtigd rente in rekening te brengen over het verschuldigde bedrag van 1,5% per maand of een gedeelte daarvan gedurende welke huurder in gebreke blijft om de overeengekomen huurprijs te voldoen. Huurder is van rechtswege in gebreke onmiddellijk na het verstrijken van de genoemde betalingstermijn; verhuurder behoeft derhalve geen aanmaning te versturen om huurder in gebreke te stellen. Alle gerechtelijke en buitengerechtelijke inningskosten, inclusief de incassokosten welke door verhuurder zijn gemaakt, komen ten laste van de nalatige huurder. De door verhuurder in verband met de inning van de huurprijs (inclusief rente) ingeroepen rechtskundige hulp komt eveneens geheel voor rekening van huurder.   
 

Wij werken samen met

Rai-Amsterdam
Talpa
UMC
Intergamma
Achmea
ABN AMRO
Mercure
Zoover
Riviera-Maison
FC-Utrecht
PWC
Monuta
Ziggo
Arag
Rabobank
vanderValk
Pon

Verhuur

Bekijk ons volledige aanbod

Contact

Bestellen of een offerte aanvragen? Doe dit via deze website. Voor een vraag of advies staan we u uiteraard graag te woord.

Leusden/Amersfoort
033-432 40 07
Utrecht
030-272 02 21
Harderwijk
0341-74 60 19
Soesterberg
0346-35 45 64
Hilversum
035-302 01 03
Amsterdam
020-308 08 76
Apeldoorn
055-302 00 18

 

Schoot Verhuur & Events B.V.
Wiekenweg 41
3815 KL Amersfoort

info@schootverhuur.nl

Contactformulier

twitter youtube